Alt om tvangsfullbyrdelse.

Tvangsfullbyrdelse.com

Tvangssalg

Tvangssalg er nok den mest alvorlige og inngripende delen av tvangsfullbyrdelse. Dette gjelder ikke minst i saker som omfatter tvangssalg av bolig som skyldner bor i, noe som ofte er en personlig tragedie for dem det gjelder. Det går relativt klart frem av tvangsfullbyrdelsesloven hvordan tvangssalg skal foregå og hvilke formelle krav som stilles i forkant og under tvangssalgsprosessen.

Tvangssalg av bolig

Tvangssalg av bolig skjer normalt med bakgrunn i misligholdt gjeld men kan også skyldes at en eller flere eiere i en bolig eller større sameie ønsker å ut av felles eie uten at en eller flere andre eiere ikke ønsker dette. I slike tilfeller kan en av eierne kreve sameiet oppløst (felles bolig hvor to parter eier en ideell andel hver anses også som et sameie i denne sammenheng). Dette er imidlertid ugunstig for den parten som ønsker å komme seg ut av sameiet da motparten eller motpartene vil ha forkjøpsrett ved tvangssalg.

Ved tvangssalg av bolig må det fremmes begjæring om tvangssalg til tingretten. Tingretten vil således forkynne begjæringen ovenfor skyldner og myndige beboere på adressen ved hjelp av hovedstevnevitnet (politiet/ lensmannen i kommuner hvor det ikke er eget stevnevitne). Disse har således en frist på 30 dager til å uttale seg før tingretten skal ta stilling til om tvangssalg skal åpnes. Når det åpnes tvangssalg vil tingretten oppnevne en medhjelper som normalt er eiendomsmegler eller advokat.

Tvangssalg av løsøre

Tvangssalg av løsøre er en noe enklere prosess. Typiske løsøregjenstander som er gjenstand for tvangssalg er biler, båter, campingvogner og lignende. I motsetning til tvangssalg av bolig er det namsmannen som skal behandle begjæring om tvangssalg av løsøre. Begjæring om tvangssalg sendes derfor i slike tilfeller til namsmannen som således sender denne til skyldner med en frist til å uttale seg eller betale kravet. Dette sendes kun pr post og vil ikke ble forkynt av hovedstevnevitnet slik tilfellet er ved tvangssalg av bolig.

Dersom namsmannen beslutter at gjenstanden skal tvangsselges så vil denne vanligvis, men ikke nødvendigvis, gi oppdraget til en medhjelper. Namsmannen sørge for innhenting av tingen, gjerne i samarbeid med medhjelper og ha denne i sin eller medhjelpers besittelse frem til tvangssalgsprosessen er avsluttet.

Dersom tvangssalg av ulike årsaker ikke blir gjennomført blir tingen tilbakelevert til eier. Den vanligste årsaken til dette vil være at det ikke oppnås en pris som er tilstrekkelig til å dekke inn foranstående heftelser som har prioritet foran den som begjærer tvangssalget.

Et typisk eksempel er en bil hvor første prioritets panthaver er ett salgspant som er opprettet i forbindelse med kjøp av bilen og eier betjener dette lånet. Deretter har en annen kreditor fått utleggspant i bilen og har senere begjært tvangssalg. For å få gjennomført tvangssalget må det oppnås en pris som er tilstrekkelig til å dekke inn foranstående heftelse, i dette tilfellet det opprinnelige billånet. I motsatt fall vil et tvangssalg ikke bli gjennomført.

Slik finner du tvangssalg på finn.no!

Dersom du søker på et nettsted som finn.no hvil du sannsynligvis ikke få noen treff. Tvangssalg av biler skjer vanligvis via andre kanaler, gjerne etter auksjonsprinsippet mens boliger gjerne annonseres på finn.no. Av hensyn til skyldner annonseres det vanligvis ikke direkte med at salget er et tvangssalg men ofte fremgår det noe slikt som "salget skjer etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven" i teksten i boligannonsen. For å finne slike objekter på finn.no så benytter du enkelt og greit søkeordet "tvangsfullbyrdelsesloven" i stedet for "tvangssalg". Du vil da normalt få en rekke treff på boliger som ligger ute til tvangssalg.

Copyrighted content. All Rights Reserved.